Score: 4,100
World Ranking: 1
Scored By: jgkspsx (JGK)
100% Legit
jgkspsx avatar
Radio Shack Shaky Action Pinball [Game B] 4,100 points
Radio Shack Shaky Action Pinball [Game B] 4,100 points