Score: 12,620
World Ranking: 2
Scored By: SHiNjide (SHN)
100% Legit
SHiNjide avatar
Bounty Bob Strikes Back 12,620 points